Journey Into Mystery

Origin (1/7)

 • Journey into Mystery #97 CGC 7.0 OWTW Pages Origin Odin
 • Journey Into Mystery #112 CGC VF- 7.5 Thor vs Hulk! Origin of Loki! Marvel 1965
 • Journey into Mystery #107 CGC 6.0 1st Appearance and Origin of Grey Gargoyle
 • Journey Into Mystery, Vol. 1 #114 1st app. And origin of Absorbing Man
 • Journey into Mystery #107 CGC 4.0 1st Appearance and Origin of Grey Gargoyle
 • Journey Into Mystery #'s 114-116 Lot (1st Absorbing Man, Detailed Origin Loki)
 • Journey Into Mystery #113 (Marvel 1965) Origin of Loki (VG/F)
 • JOURNEY INTO MYSTERY #107 CGC VF+ 8.5 OW-W origin & 1st app. Grey Gargoyle
 • Superman #53 CGC 3.5 Origin
 • Journey Into Mystery #93 4.5 CGC Origin & 1st App Radioactive Man Thor Label
 • Journey into Mystery #115 (Marvel 1965) 2nd Absorbing Man Origin of Loki
 • Journey Into Mystery #97 CGC 3.5 Cream to Off Wht Pg Origin of Odin
 • Journey Into Mystery #112 CGC VF- 7.5 Thor vs Hulk! Origin of Loki! Marvel 1965
 • Journey Into Mystery 115 Cgc 6.5 Off White Pages Origin Loki L7
 • Journey Into Mystery #97 CGC 4.0 (OW-W) Origin of Odin
 • Journey Into Mystery 107 PGX 3.0? 1st App & Origin GREY GARGOYLE? 1964 CGC
 • Journey into Mystery #97 CGC 5.0 OW Origin Odin, Tales of Asgard, 1st Surtur
 • Journey into Mystery 107 (CGC 5.0) Origin and 1st app. Grey Gargoyle Kirby K965
 • Journey Into Mystery #114 CGC 4.0 1st Appearance & Origin Absorbing Man 1965
 • Journey Into Mystery #83 CGC (PG 2 only) Origin & 1st Appearance Of Thor 1962
 • Journey Into Mystery #112 CGC 4.5 Thor vs Hulk cvr Marvel 1965 Kirby Loki Origin
 • Journey Into Mystery #97 Marvel 1963 CGC 4.5 Origin of Odin. Tales of Asgard
 • JOURNEY Into MYSTERY w THOR #112 VG (Marvel 1965) 1st battle v HULK, Loki origin
 • Journey Into Mystery #107 Marvel 1964 CGC 3.5 Origin and 1st Appearance of the
 • Journey Into Mystery #89 CGC 3.5 Origin Thor Retold Marvel 1963 Classic Cvr Loki
 • Journey Into Mystery #97 MARVEL -1st App of Surtur and Ymir, the Origin of Odin
 • Journey Into Mystery #83 Cgc 2.0 White Pages // Origin + 1st App Of Thor 1962
 • Journey Into Mystery #83 Cgc 3.5 Sb Pages // Origin + 1st App Of Thor 1962
 • Journey into Mystery #115 CGC 6.0 1965 Marvel Key (Origin of Loki) Thor MCU
 • Journey Into Mystery #113 CBCS 5.0 (Origin of Loki -1965 Marvel) Jack Kirby art
 • Journey into Mystery(THOR) #113 CBCS 7.5 (ORIGIN OF LOKI)
 • Journey Into Mystery #113 Loki Origin 1965 Marvel CGC 8.5 Off-White to White
 • Journey Into Mystery #89 1.8 (CRM) GD- Origin Retold Marvel Comics 1963
 • Thor Journey Into Mystery #112 CGC 9.0 Loki Origin Thor vs Hulk Classic Battle
 • Journey Into Mystery #115 (1965) Loki Origin Fn- Solid Mid-grade Copy
 • Journey into Mystery #93 CGC 7.5 Marvel Comics 1963 Origin & 1st Radioactive Man
 • Journey Into Mystery #83, Cgc 6.0 Oww 1st App And Origin Thor Cgc #1559592001