Journey Into Mystery

Hulk (1/6)

 • JOURNEY INTO MYSTERY #62 CGC VG+ 4.5 CM-OW Hulk prototype issue
 • Journey Into Mystery #112 CGC VF- 7.5 Thor vs Hulk! Origin of Loki! Marvel 1965
 • JOURNEY INTO MYSTERY #112 KEY HULK Battle! CGC 6.0 0199343020
 • Journey Into Mystery 112 4.0 4.5 Thor Vs Hulk Nice Gloss Ow Page Kirby Wk1
 • Journey Into Mystery #112 Cgc 8.5 Hulk Vs Thor Classic Cover
 • Journey Into Mystery 112? CGC 6.0? 1st Thor V Hulk Battle? Classic Art? New Case
 • Journey into Mystery #66. CGC 4.0 VG. Second Xemnu the Titan (Hulk Prototype)
 • Journey Into Mystery 1st Appearance Thor Vs Hulk #112 CGC 6.5 1965 Lee & Kirby
 • Journey Into Mystery #112 CGC VF- 7.5 Thor vs Hulk! Origin of Loki! Marvel 1965
 • JOURNEY INTO MYSTERY #112 CLASSIC HULK VS THOR MARVEL COMICS German Edition 1976
 • Journey Into Mystery 112 Cgc F 6.0 Classic Thor Vs Hulk Battle (1965)
 • Journey Into Mystery #112 CGC 2.0 (1965) Classic Thor vs Hulk battle cover! L@@K
 • Journey Into Mystery #112 6.0 // Classic Thor Vs. Hulk Battle Issue Marvel 1965
 • Journey Into Mystery #66-1961-marvel-kirby-ditko-horror Art-the Hulk
 • Journey Into Mystery #112 CGC 4.5 Thor vs Hulk cvr Marvel 1965 Kirby Loki Origin
 • JOURNEY Into MYSTERY w THOR #112 VG (Marvel 1965) 1st battle v HULK, Loki origin
 • JOURNEY Into MYSTERY #66? CBCS 5.0? HULK PROTOTYPE Xemnu! Atlas Comic 1961
 • Journey into Mystery #62 CGC 6.5 W. 1st App the Hulk, Xemnu the Titan. Kirby
 • Thor Journey Into Mystery #112 CGC 9.0 Loki Origin Thor vs Hulk Classic Battle
 • Journey Into Mystery #112 (1965) 7.0 CGC, Hulk vs Thor battle issue
 • Journey Into Mystery 112 Thor Hulk VG 1965 Glossy Kirby
 • Journey into Mystery #112 1965 CGC 6.5 Origin Loki, Thor vs Hulk battle cover
 • Journey Into Mystery #112 (1965) Grade 4.5 Thor Versus The Incredible Hulk
 • 5.5 Cgc Journey Into Mystery #112 1965 Thor Vs Hulk Battle Issue. Origin Of Loki
 • Journey into Mystery (1952) #112 VG/FN (5.0) Thor Hulk Battle Cover Jack Kirby
 • Journey into Mystery 112 CBCS 9.4 Hulk Thor Battle
 • Journey Into Mystery #112 Cgc 4.5 Loki Origin Thor Vs Hulk
 • Journey into Mystery 112 Thor vs Hulk
 • Journey Into Mystery 112 Thor Hulk VG 1965 Glossy Kirby
 • Journey Into Mystery #112 Hulk vs. Thor Origin of Loki 1965 Marvel Key
 • Journey into Mystery #112 (1965) CGC 7.5 Origin of LOKI! HULK! 12 pix INSURED
 • Journey Into Mystery 112 FN 6.0 1964 Thor origin of Loki Hulk
 • Journey Into Mystery #112 The Mighty Thor Vs Hulk Marvel Comic January 1965
 • Journey Into Mystery #62 (Nov 1960, Atlas) Good 2.0 1st app of Hulk prototype
 • Journey Into Mystery Thor Vs. Hulk #112 Marvel Comics Silver Age 1965
 • Journey Into Mystery #112 CGC 5.0 Loki Origin, Classic Thor vs Hulk Marvel 1965
 • Journey into Mystery #112 January 1965 GD Loki Origin Thor Vs Hulk Marvel